Opzegrecht

Verwijzing naar herroepingsrecht
Herroepingsrecht
U heeft het recht binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Voor de uitoefening van uw herroepingsrecht dient u ons dit mede te delen onder:

Usenet.nl S.r.l.
Piazza Enrico Enriquez 22
47891 Dogana
San Marino
San Marino
Telefoonnummer: 0211 41 768 768
E-Mail: [email protected]

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) aangaande uw besluit, deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, hetgeen echter niet verplicht ist. U kunt het model herroepingsformulier of een ander ondubbelzinnige verklaring ook op onze website elektronisch https://nl.usenet.nl/service/support-formulier/invullen en zenden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping toezenden. Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan, doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat, wat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen enkel geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Indien u heeft verlangd, dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient u ons een passend bedrag te betalen, dat gerelateerd is aan het aandeel reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons heeft geïnformeerd over de uitoefening van uw herroepingsrecht, in verhouding tot het totaal van de in de overeenkomst opgenomen dienstverlening.

Einde van de verwijzing naar het herroepingsrecht
Model herroepingsformulier