Algemene Termijnen en Voorwaarden

Art. 1 Algemeen

1.1. Usenet.nl S.r.l. (hierna "Aanbieder") biedt toegang tot het gebruik van de Usenet.nl service (hierna "Service") via de website www.usenet.nl (hierna "Website") en doet dit uitsluitend op grond van deze Algemene Termijnen en Voorwaarden.

1.2. De klant (hierna "klant") verklaart derhalve de geldigheid van deze algemene voorwaarden begrepen te hebben, dat hij op de website van de geldigheid van de algemene voorwaarden uitdrukkelijk toestemt en in het daar voorhanden aanmeldformulier de gevraagde informatie indient en aan de aanbieder doet toekomen.

Art. 2 Voorwerp van het contract

2.1.De Aanbieder zal de Klant de technische toegang verlenen tot de servers die door derden beschikbaar gesteld worden ten behoeve van de wereldwijde Usenet Service.

2.2. De Aanbieder, die geen eigen nieuwsservers gebruikt, publiceert of beheert niet zelf, of via derden, de inhouden die zich op de aangesloten servers van de wereldwijde Usenet Service bevinden.

Art. 3 Registratie voor de Service

3.1. Alleen natuurlijke meerderjarige personen zijn bevoegd tot registratie op de Website om toegang tot de Service te krijgen. Juridische/rechtspersonen zijn van de Registratie uitgesloten.

3.2. De Aanbieder is niet verplicht om een Klant als lid te aanvaarden en behoudt zich het expliciete recht voor om zonder opgaaf van redenen Registraties of acceptaties te weigeren.p>

3.3. Wanneer de Klant zich voor de Service registreert, is hij verplicht de volgende persoonsgegevens volledig en correct te verstrekken: achternaam, voornaam, adres en telefoonnummer, geldig e-mailadres en betaalgegevens van de door hem gekozen betalingswijze (alternatief elektronisch automatisch incasso, creditcard, PayPal, iDeal).

De Klant verklaart dat hij de wettige houder van de bij de Registratie door hem vermelde betalingsgegevens is, dan wel een geautoriseerde vertegenwoordiger. De Klant zal verplicht zijn om een bewijs van de juiste volmacht te verstrekken.

3.4. Om in staat te zijn de Service en het ledengedeelte op de Website te gebruiken, zal de Klant tijdens de Registratie een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen (hierna “Toegangsgegevens“). Om toegang tot de Service te krijgen, heeft de Klant een computersysteem met een Internetverbinding nodig en een programma voor het lezen van de artikelen.

Art. 4 Download-tegoed

4.1. Alvorens het contract af te sluiten, moet de Klant met de Aanbieder, in overeenstemming met zijn behoeften, de termijn van zijn contractuele plicht en het maandelijkse download-tegoed vaststellen.

4.2. Het download-tegoed is de gegevenshoeveelheid afkomstig van Usenet die de Klant op maandbasis via servers van derden naar zijn eigen computer kan overbrengen.

4.3. Indien de Klant zijn download-tegoed verbruikt heeft, heeft hij de mogelijkheid om in het ledengedeelte bij de optie “Downloaden” toegang tot het tegoed van de volgende maand te krijgen. De looptijd van een contract gedurende meerdere maanden blijft van de data waarop de pakketten worden geladen, uitgesloten.

4.4. Bij het verlopen van iedere maand vervalt ook het voor de betreffende maand ter beschikking gestelde en door de klant niet gebruikte download-contingent.

In de volgende situaties wordt aanspraak op een evenredige terugbetaling uitgesloten:

 • In geval van een lagere opvraag van gegevens door de Klant, of helemaal geen, in vergelijking met de maximumhoeveelheid die voor de respectievelijke maand is overeengekomen.
 • Indien het download-tegoed voor de volgende maand reeds opgenomen is, zal het download-tegoed voor de huidige, op dat moment geactiveerde maand, vervallen.

Het beheer van het download-tegoed, dus meten of het tegoed van de huidig geactiveerde maand volledig verbruikt zal worden voordat het tegoed van de maand daarop aangesproken wordt, of voordat de maand daarop begonnen wordt, zal uitsluitend door de Klant uitgevoerd worden.

4.5. De Aanbieder verstrekt alleen het maandelijks overeengekomen download-tegoed binnen de technische servicelimieten van de Service, rekening houdend met de verstrekking van services die met andere Klanten overeengekomen is. Het recht van de Klant op toegang tot de gegevens van het tegoed van de volgende maand wordt dan ook niet automatisch gecreëerd.

De Aanbieder heeft het recht om de gegevensoverdracht te beperken en de toegang van de Klant, of van derden, tot de Website en de Service te blokkeren indien de technische prestaties van de Service verslechterd zijn of indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Klant, of derden, de Service op onbevoegde of verkeerde manier gebruiken, met name zoals beschreven wordt in Art. 9. De Aanbieder zal de Klant met een e-mail onmiddellijk over een dergelijke maatregel informeren. Indien de Aanbieder er niet in slaagt het contractueel overeengekomen download-tegoed voor de respectievelijke maand te verstrekken, zal de Aanbieder dit tegoed voor de maand daarop toekennen dan wel de contracttermijn met één maand verlengen.

Art. 5 Afsluiting van het contract

5.1. Door het aanmeldingsproces te doorlopen, doet de klant een aanbod aan de provider om het contract af te sluiten. De provider behoudt zich het recht voor om dit aanbod zonder opgaaf van redenen te weigeren. Het aanmeldingsproces bestaat uit de volgende stappen:

 • De klant geeft zijn naam en contactgegevens op via het aanmeldingsformulier
 • De klant selecteert een betalingsmethode en verstrekt zijn betalingsgegevens via het aanmeldingsformulier
 • De klant bevestigt de aankoopvoorwaarden te aanvaarden door het desbetreffende selectievakje aan te vinken
 • De klant verstuurt het ingevulde aanmeldingsformulier door op de aankoopknop te klikken


 • 5.2. Het contract tussen de provider en de klant wordt beschouwd als afgesloten vanaf de datum waarop de provider de acceptatie van de registratie aan de klant bevestigt en de klant op de hoogte stelt van de toegangsgegevens.

  Art. 6 Betalingsvoorwaarden

  6.1. De toepasselijke prijzen zijn die, die geldig zijn op het moment van afsluiting van het contract en die door de Klant op het moment van afsluiting van het contract aanvaard zijn. De contributie voor de gehele duur van het contract dient vooraf te worden overgemaakt. In geval van betaling met SEPA direct debit, wordt de deadline voor de voorafgaande kennisgeving van de debitering vanaf de bankrekening van de klant een dag verkort.

  6.2. De Aanbieder kan de prijzen voor de contractueel overeengekomen services aanpassen afhankelijk van onderstaande voorwaarden:

  De Aanbieder zal de Klant met een e-mail informeren over de geplande prijsverhogingen en dit minstens vier weken voordat deze verhogingen van kracht zullen zijn. Vanaf het moment dat de mededeling over de prijsverhoging ontvangen wordt, heeft de Klant het recht op opzegging tot het moment waarop de geplande prijsverhoging van kracht wordt. Indien binnen de voorgeschreven periode geen opzegging plaatsvindt, zal de prijsverhoging als geaccepteerd worden beschouwd. De aanbieder kan maximaal een maal per kwartaal van dit recht gebruik maken om de vergoedingen volgens de wijzigende marktvoorwaarden, wijzigingen in de omzetbelasting of grondige wijzigingen in de verwervingskosten aan te passen. Prijsverlagingen zullen van kracht zijn vanaf de aangekondigde datum. Voor het lidmaatschapsgeld van de Klant zal een korting van kracht worden met ingang van de volgende, contractueel overeengekomen periode, tenzij iets anders hierover meegedeeld is.

  6.3. Indien de bank een verschuldigde betaling weigert, omdat de rekening niet gedekt is, of omdat de Klant de overeengekomen rechtstreekse overmaking geannuleerd heeft, zal de Aanbieder alle kosten factureren die het gevolg van de geweigerde of geannuleerde rechtstreekse overmaking zijn. Dit bedrag zal verhoogd worden met de respectievelijke bankkosten, plus het bedrag dat contractueel overeengekomen is.

  Indien de Klant te laat is met zijn betaling, of indien de Klant valse of oneigenlijke betaalgegevens aan de Aanbieder verstrekt heeft, is de Aanbieder geautoriseerd om de toegang tot de Service te blokkeren, nadat hij een betaalherinnering verzonden heeft en op de op handen zijnde blokkering van de Service heeft gewezen.

  Het blokkeren van de toegang tot de Service vormt hoe dan ook geen uitvoering van het recht op opzegging.

  Wanneer de toegang tot de Service geblokkeerd is, zal de Klant de plicht blijven houden om de verschuldigde bedragen aan de Aanbieder te betalen.

  Het recht van de Aanbieder om zijn aanspraak op vergoeding en op rente wegens wanbetaling te doen gelden, zal bij voortdurende wanbetaling onaangetast blijven.

  Art. 7 Plichten van de Klant

  7.1. Voor alle wijzigingen van persoonsgegevens die voor de Registratie gebruikt zijn, of van de betaalgegevens, is de Klant verplicht om in het klantengedeelte van de Website zijn profiel te wijzigen of de Aanbieder via het opzegformulier of brief over deze wijzigingen te informeren.

  De Klant kan de contactgegevens voor dit doel op www.usenet.nl vinden, onder wettelijke voorwaarden.

  7.2. Na Registratie voor de Service heeft de Klant de plicht om de Toegangsgegevens voor de Website en de Toegangsgegevens voor de Client vertrouwelijk te behandelen. Om onbevoegd en/of oneigenlijk gebruik van de Toegangsgegevens te voorkomen, zal de Klant verplicht zijn om deze gegevens op een veilige plaats te bewaren en niet aan derden te onthullen. Het doorgeven van toegangsgegevens aan derden is niet toegestaan.

  De Aanbieder zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies, of voor verlies van gegevens, dat door de Klant geleden wordt als gevolg van onbevoegd of oneigenlijk gebruik. In uitzonderlijke gevallen zal de Aanbieder aansprakelijk gesteld worden voor verlies dat de Klant geleden heeft als gevolg van het schenden van de contractuele plichten door de Aanbieder.

  7.3. Intentieverklaringen, met name informatie, kan de Klant via e-mail door de Aanbieder worden toegezonden. De Klant zal de plicht hebben om de ontvangst van e-mails in zijn elektronische mailbox minstens één keer per week te controleren.

  Bovendien zal de Klant verzekeren dat hij e-mails afkomstig van usenet.nl kan ontvangen, d.i. met name e-mails afkomstig van het domein "@usenet.nl". Indien de Klant anti-spam software gebruikt, dan wel een e-mail service met een dergelijke functie, dan moet hij deze conform configureren. De Klant gaat er bovendien mee akkoord dat de Aanbieder hem via e-mail of per post berichten en informatie toezendt die betrekking hebben op de abonnementsservice dan wel abonnementsaanbiedingen.

  7.4. De contracterende partijen zullen verplicht zijn om elkaar onmiddellijk te informeren over iedere vorm van onbevoegd en/of oneigenlijk gebruik van de Toegangsgegevens.

  Met onbevoegd en/of oneigenlijk gebruik, of een concreet vermoeden daarvan, heeft de Aanbieder het recht om de Toegangsgegevens van de Klant te blokkeren na hem van tevoren hierover geïnformeerd te hebben en door de Klant in kwestie tijdelijk of permanent van specifieke of alle delen van de Service buiten te sluiten.

  Art. 8 contracttermijn, opzegging

  8.1.1. Het contract wordt afgesloten voor de afgesproken looptijd.

  8.1.2. De klant kan voor het einde van de looptijd van het contract ook overschakelen van zijn huidig lopend productpakket naar een ander pakket. In dat geval wordt de looptijd van het contract verlengd met de duur die in de productbeschrijving van de nieuw gekozen verpakking is vermeld. Heeft de klant een deel van het dataquotum wel opgenomen maar nog niet verbruikt en wisselt hij vervolgens naar een ander productpakket, dan vervalt het opgenomen dataquotum.

  8.2.1. De contractduur wordt steeds automatisch verlengd, met de binnen de voorafgegane bestelling aangegeven duur, voor zover de gebruiker zijn contract voor verloop van de lopende duur niet beëindigt.

  8.3.1 De klant kan te allen tijde de overeenkomst gedurende de looptijd beëindigen. De opzegging zal van kracht worden op het moment van ontvangst door de Aanbieder. Aanspraak op vergoeding van de betalingen die voor de gekozen en bevestigde termijn van het contract gemaakt zijn, is uitgesloten.

  8.3.2 Bij paketten met een looptijd van een maand bedraagt de opzegtermijn 7 dagen voor het einde van de contractduur.

  8.3.3 Bij paketten met een langere looptijd bedraagt de opzegtermijn een maand voor het einde van de contractduur.

  8.3.4 Het bijzondere beëindigingsrecht voor de testperiode kan tot aan het verlopen van de periode worden gebruikt.

  8.4 Naast de redenen die expliciet in deze Algemene Termijnen en Voorwaarden vermeld worden, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om het contract op grond van een goede reden zonder voorgaande kennisgeving en zonder voorgaande mededeling op te zeggen krachtens de voorwaarden die in Art. 10 vermeld worden.

  In geval van opzegging, ongeacht door welke partij, zullen vooruitbetalingen niet terugbetaald worden.

  Art. 9 'Niet goed, Geld terug'-garantie

  (1) Als de klant een geld-terug-garantie in het aanbod is verzekerd, heeft hij het recht om het contract te beëindigen binnen de eerste 30 dagen na het sluiten van het contract, zonder opgaaf van redenen.

  (2) Indien de overeenkomst effectief is opgezegd conform de bepaling (1) van deze paragraaf, zal de klant het volledige aanbetaalde bedrag teruggestort krijgen.

  Art. 10 Opzegrecht

  10.1. Verwijzing naar herroepingsrecht
  Herroepingsrecht
  U heeft het recht binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Voor de uitoefening van uw herroepingsrecht dient u ons dit mede te delen onder:

  Usenet.nl S.r.l.
  Piazza Enrico Enriquez 22
  47891 Dogana
  San Marino
  Telefoonnummer: 0211 41 768 768
  E-Mail: [email protected]

  door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) aangaande uw besluit, deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, hetgeen echter niet verplicht ist. U kunt het model herroepingsformulier of een ander ondubbelzinnige verklaring ook op onze website elektronisch https://nl.usenet.nl/service/support-formulier/invullen en zenden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping toezenden. Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan, doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat, wat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen enkel geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Indien u heeft verlangd, dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient u ons een passend bedrag te betalen, dat gerelateerd is aan het aandeel reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons heeft geïnformeerd over de uitoefening van uw herroepingsrecht, in verhouding tot het totaal van de in de overeenkomst opgenomen dienstverlening.

  Einde van de verwijzing naar het herroepingsrecht
  Model herroepingsformulier

  Art. 11 Gebruik van de Service, bescherming van minderjarigen, onbevoegd gebruik

  11.1. Volgens de bepalingen van Art. 3 van deze Algemene Termijnen en Voorwaarden zal geen enkele inhoud van de servers, die door derden beschikbaar gesteld worden, door de Aanbieder onthuld of beheerd worden. De inhoud van forums/beschikbare artikelen op de servers van de wereldwijde Usenet service zijn door derden opgesteld en vallen eveneens onder hun verantwoording. Het gebruik van Usenet vindt uitsluitend plaats op eigen risico van de Klant en met alle gevaren van dien.

  De Aanbieder wijst aansprakelijkheid en verantwoording af voor alle soorten inhouden die de Klant bij de Usenet servers opvraagt, met name wat correctheid en volledigheid van de inhoud betreft, dan wel overeenstemming ervan met de heersende nationale en internationale wetgeving.

  Indien de Klant minderjarigen toegang tot het Internet en Usenet verstrekt met gebruik van de door de Aanbieder verstrekte Toegangsgegevens, zal de Klant exclusief hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De Klant is bewust van het feit dat sommige inhouden in Usenet misschien niet geschikt voor minderjarigen zijn.

  Het is de aard van de discussieforums, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, dat deze misschien teksten kunnen bevatten die nadelig, schadelijk, onprecies of beschermd zijn, dan wel in enkele gevallen onwaar of misleidend.

  Tijdens het gebruik van de Service is de Klant verplicht om vooral met voorzichtigheid, verstand en een gezond beoordelingsvermogen te werk te gaan en te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

  11.2.De Klant stemt ermee in zich aansprakelijk te stellen voor deze informatie en de daaruit voortkomende gevolgen. Hij gaat ermee akkoord om de Service en Usenet uitsluitend te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van inhouden of artikelen die in overeenstemming zijn met de regels van deze Algemene Termijnen en Voorwaarden. In het kader van het gebruik van de Service is de Klant met name verplicht om zich te onthouden van:

  • Belasteren, bedreigen of aanzetten tot haat jegens anderen, of het op ongeacht welke wijze schenden van de rechten van anderen.
  • Onthullen, verzenden, uploaden naar de server, doorsturen, verzenden of aanbieden van ongeacht welk soort informatie en documenten, die de rechten schenden of die belasterend, denigrerend en nadelig zijn en hoofdzakelijk de openbare orde en de moraal van het privéleven van de andere partij verstoren of zouden kunnen verstoren.
  • Onthullen, verzenden, uploaden naar de server, doorsturen, verzenden of aanbieden van documenten die een octrooi schenden, dan wel een gedeponeerd merk of handelsmerk, prototypen en modellen, copyrights, zakengeheimen of de rechten van alle derde partijen, tenzij de Klant genoemde rechten op intellectueel eigendom in bezit heeft of indien de eigenaar daarvan de Klant expliciet toegestaan heeft om deze documenten te verspreiden of door te sturen.
  • Adverteren of aanbieden van producten of diensten, ook voor privédoeleinden, met uitzondering van die, die voor dat doel in Usenet in aanmerking komen.
  • Aanbieden van overzichten, prijsvragen, verkoopsystemen met een sneeuwbaleffect of kettingbrieven, of het doorsturen daarvan, met uitzondering van de gebieden in de gemeenschap die voor dit doel bestemd zijn.
  • Downloaden van documenten die door andere gebruikers in Usenet gepost zijn, waarvan de Klant wist, of redelijkerwijze had moeten weten, dat de verspreiding daarvan in die vorm illegaal is.

  De Klant is permanent verplicht om een gedrag aan de dag te leggen waarmee de nationale of internationale wetten niet overtreden worden. Indien de Klant incidenten constateert zoals die, die hiervoor genoemd zijn – aangezien de opsomming ervan niet de pretentie heeft volledig te zijn – wordt hij verzocht de Aanbieder onmiddellijk hierover in te lichten op het adres [email protected] en om de opslaglocatie of de illegale documenten te beschrijven.

  Art. 12 Beperkingen van de aansprakelijkheid

  12.1. De volledige inhoud van de servers waartoe de Aanbieder toegang verschaft, is afkomstig van servers van derden, waarmee de servers waartoe de Aanbieder zijn Klant toegang verschaft automatisch en constant gegevens uitwisselen.

  In dit kader wordt de Klant duidelijk geïnformeerd over het feit dat de inhoud, die hem via de Service toegankelijk gemaakt wordt, niet van de Aanbieder afkomstig is, maar van derden.

  Daarom zal de Aanbieder zich onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk stellen voor deze inhoud, waarover hij op geen enkel moment controle kan uitoefenen.

  12.2. De Aanbieder zal alleen aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die te wijten zijn aan opzettelijke daden of grove nalatigheden die hijzelf begaan heeft, of die door een werknemer of rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Aanbieder begaan zijn.

  De Aanbieder sluit specifiek iedere vorm van aansprakelijkheid uit, onafhankelijk van de aard of de reden, voor inhouden die op het Internet en/of Usenet verspreid worden of die via deze netwerken toegankelijk worden gemaakt.

  De Aanbieder sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor gegevens die door de Klant van Usenet gedownload worden. Dit bevat tevens het moment waarop de Klant toegang ontvangt via een link in de software die door usenet.nl verstrekt wordt of via een Internet Provider van de Aanbieder. De Klant aanvaardt dat het gebruik van het Internet onzekerheden met zich mee brengt (virussen, Trojaans paard, aanvallen door Internetpiraten, enz.).

  De mogelijke verliezen en kosten die daarvan het gevolg zijn, zullen voor rekening van de Klant zijn.

  12.3. De Aanbieder zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, dat door de Klant geleden/opgelopen wordt als gevolg van onbevoegd of oneigenlijk gebruik.

  In uitzonderlijke gevallen zal de Aanbieder zich echter aansprakelijk stellen voor verlies dat de Klant geleden heeft als gevolg van het schenden van de contractuele plichten door de Aanbieder.

  12.4. De Aanbieder kan geen permanente toegang tot de Service garanderen, of het constante gebruik van de Service. Hij zal echter de plicht hebben om correcte toegang tot de Service te bieden binnen het kader van zijn technische mogelijkheden. De Aanbieder zal dan ook alleen aansprakelijk gesteld worden voor het geval van verliezen die veroorzaakt werden door ontoegankelijkheid of slechte bruikbaarheid van de Service, waarbij het verlies opzettelijk door de Aanbieder veroorzaakt werd als gevolg van grove nalatigheid.

  De Aanbieder is specifiek niet aansprakelijk voor snelheidsknelpunten in verbindingen met de Service of onbedoelde of onverwijtbare fouten van de Service.

  Art. 12 Veranderingen van de Service en gebruiksvoorwaarden

  13.1. De Service is voor de Klant 24 uur per dag toegankelijk. De gedeeltelijke of volledige toegang tot de Service kan op specifieke wijze onderbroken of volledig opgeheven worden, naar het oordeel van de Aanbieder, in geval van overmacht, moeilijkheden met de gegevensverwerking of technische moeilijkheden, moeilijkheden in de structuur van het telecommunicatienetwerk, blokkering van het telecommunicatienetwerk, staking, internationale of regionale noodgevallen of stormen. Deze lijst heeft niet de pretentie volledig te zijn.

  De Service kan ook onderbroken worden om onderhoudsredenen.

  De Service en de Website kunnen wijzigingen en ontwikkelingen ondergaan. Dit betekent tevens een wijziging van de functies op ongeacht welk moment, zonder voorgaande kennisgeving, in die mate dat de Klant hierdoor geen nadelen berokkend wordt. De Aanbieder heeft de optie om toegang tot de Service te vervangen door een ander, gemakkelijk te gebruiken, technisch toegangsmiddel.

  Veranderingen in de Service kunnen plaatsvinden op grond van wettelijke veranderingen, technische voorwaarden of wegens voorschriften en instructies afkomstig van openbare overheden. Indien de Aanbieder betekenisvolle delen van de Service weglaat, zal hij de Klant hierover schriftelijk of met een e-mail inlichten.

  In dit geval heeft de Klant het recht om het contract te annuleren binnen vier (4) weken na weglating van de relevante Service of technische functie. Doet de Klant dat niet, dan zal de weglating of de technische verandering als aanvaard beschouwd worden.

  De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de vrijwillige services binnen deze Service te vervangen, te wijzigen of te eindigen (bijv. de verstrekking van een Cliënt). De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan het bezit of gebruik van specifieke, vrijwillige services gebruik makend van de opties die de Aanbieder hem biedt.

  13.2. De Aanbieder heeft het recht om deze Algemene Termijnen en Voorwaarden te wijzigen of te vervolledigen, op voorwaarde dat van tevoren een adequate mededeling hierover gedaan wordt. De Klant kan bezwaar maken tegen betekenisvolle technische wijzigingen binnen een periode van vier (4) weken na ontvangst van de gewijzigde Algemene Termijnen en Voorwaarden. Indien de Klant zijn bezwaar niet schriftelijk of met een e-mail kenbaar maakt, zullen de gewijzigde Algemene Termijnen en Voorwaarden na het verstrijken van de kennisgevingperiode van kracht worden in plaats van de vorige Algemene Termijnen en Voorwaarden.

  Art. 14 Algemene bepalingen

  14.1. Deze Algemene Termijnen en Voorwaarden vallen onder de wet van de Republiek San Marino.

  De rechtbanken van San Marino zijn verantwoordelijk voor wettelijke geschillen die voortkomen uit de geldigheid, de interpretatie en/of de toepassing van deze Algemene Termijnen en Voorwaarden van het contract.

  14.2. De Klant heeft alleen het recht om eigen vorderingen in rekening te brengen tegen vorderingen van hetzelfde type van de Aanbieder, indien de Aanbieder de vorderingen erkent of indien dit bij wet ten gunste van de Klant besloten is.

  Wijzigingen, amendementen of aanvullende overeenkomsten bij deze Algemene Termijnen en Voorwaarden moeten schriftelijk opgesteld zijn en bevestigd worden door een bevoegde vertegenwoordiger van de Aanbieder om geldig te kunnen zijn. Het amendement of de weglating van deze clausule moet eveneens schriftelijk opgesteld worden.

  De Aanbieder heeft door middel van een verklaring het recht om het contract met alle bijbehorende rechten en plichten over te dragen naar wettige opvolgers.

  Indien het contract bepaalt dat de partijen hun respectievelijke verklaringen schriftelijk moeten opstellen, betekent dit dat genoemde verklaringen via e-mail naar de door de Klant opgegeven en door de Aanbieder vermelde adressen gezonden moeten worden. De verklaringen en facturen die via e-mail verzonden worden, zullen, in geval van ontbreken van bericht van ontvangst, één week na aflevering aan de elektronische mailbox van de Klant als ontvangen beschouwd worden.

  Indien één of verscheidene bepalingen van het contract of één of verscheidene bepalingen van de Algemene Termijnen en Voorwaarden gedeeltelijk of volledig ongeldig worden, zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid van de resterende bepalingen of specifieke delen van deze bepalingen van het contract en/of de Algemene Termijnen en Voorwaarden. Indien nodig zal een ongeldige of ontbrekende regelgeving vervangen worden door een bepaling die daar in commercieel opzicht het meest op lijkt.

  San Marino, augustus 2018